Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

a)

A – glikoliza, B – reakcja pomostowa, C – cykl Krebsa, D – łańcuch oddechowy.

b)

c)

Opis reakcji

Etapy oddychania tlenowego

Cząsteczka glukozy zostaje przekształcona do dwóch cząsteczek pirogronianu.

glikoliza

Powstają zredukowane przenośniki elektronów – NADH.

glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa

W wyniku przekształcenia pirogronianu powstaje acetylo-CoA.

reakcja pomostowa

Powstaje produkt uboczny oddychania tlenowego – woda.

łańcuch oddechowy

Powstają zredukowane przenośniki elektronów – FADH2 i NADH.

cykl Krebsa

Podczas tego etapu dochodzi do wytworzenia największej liczby ATP.

łańcuch oddechowy

Zredukowane przenośniki elektronów są utleniane i oddają elektrony.

łańcuch oddechowy

Zadanie 5

Im większa liczba mitochondriów w komórce, tym większa intensywność oddychania tlenowego.

© squick.pl