Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Sektor państwowy – obejmuje on osoby związane z zarządzaniem państwem (polityków, urzędników).

Sektor rynkowy – obejmuje on przedsiębiorców, których głównym celem jest osiąganie zysków.

Sektor pozarządowy – obejmuje osoby pracujące w organizacjach niezwiązanych z władzą. Ich działalność opiera się na zasadach non profit i pro publico bono, realizują potrzeby danych grup społecznych.

Zadanie 2

– prowadzenie działalności społecznie użytecznej,

– prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych.

Zadanie 3

– organizacje pozarządowe

– podmioty gospodarcze

– kościoły i związki wyznaniowe

– partie polityczne

– podmioty o charakterze kulturowy lub społecznym

Zadanie 4

Religia jest znacznie szersza niż wyznanie. Religia to najwyższy w hierarchii poziom, a wyznanie to grupa wewnątrz religii o wspólnych zasadach. 

Zadanie 5

Funkcje partii politycznej:

– wyłanianie elit politycznych

– funkcja rządzenia

– funkcja wyborcza

– kształtowanie opinii społecznej

– obrona interesów danych grup społecznych

Cechy partii politycznej:

– posiadanie programu politycznego

– posiadanie określonej struktury

– posiadanie charakteru politycznego

– posiadanie określonych celów

Zadanie 6

A. 1

B. 4

C. 2

Zadanie 7

C.

Zadanie 8

Perswazja – namawianie lub odradzanie komuś, poparte odpowiednimi argumentami.

Manipulacja – przeinaczanie faktów, aby udowodnić komuś swoją rację lub wywrzeć wpływ na tą osobę. 

Zadanie 9

D. 

© squick.pl

You cannot copy content of this page