Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

1. B

2. C

3. D

Zadanie 2

Polega na tym, że parlament bierze udział w bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych państwa, a także osób wchodzących w skład tych organów.

Zadanie 3

Demokratyczna zasada państwa prawa polega na tym, że

B.

Konstytucyjna zasada republikańskiej formy rządów oznacza, że

C.

Zadanie 4

– zarządzanie wyborów parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego i wyznaczenie ich dnia

– zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu

– wyznaczenie Marszałka Seniora w Sejmie

– skracanie kadencji parlamentu

– prawo weta 

– prawo inicjatywy ustawodawczej

– zwracanie się z orędziem do Parlamentu

– możliwość zgłoszenia ustawy do sprawdzenia przez TK

Zadanie 5

1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji
oskarżyciela publicznego przed sądami;

2) wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym
w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności,
interesu społecznego, własności lub praw obywateli;

3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa
w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych
przez ustawę;

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji
o pozbawieniu wolności;

5) prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania oraz współpracę
z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania
i zapobiegania oraz kontroli;

6) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących
z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu
sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę;

7) zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym
w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;

8) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne
organy państwowe;

9) współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi
w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa;

10) współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań
ustawowych;

11) współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz
zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje
międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską;

12) opiniowanie projektów aktów normatywnych;

13) współpracę z organizacjami zrzeszającymi prokuratorów lub pracowników prokuratury, w tym współfinansowanie
wspólnych projektów badawczych lub szkoleniowych;

14) podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

Zadanie 6

A,C,D

© squick.pl