Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Zadanie indywidualne

Zadanie 2

– uznawanie osób chorych psychicznie za niebezpieczeństwo

– uznawanie osoby, która pochodzi ze wsi za biedniejszą i gorszą

– uznawanie osoby, która nie ma wyższego wykształcenia za głupszą

Zadanie 3

Pozytywne stereotypy mogą wywołać podobne efekty, tak jak negatywne, wynika to z tego, że najczęściej pozytywny stereotyp wymaga określonych cech od danej grupy. Co często powoduje stres i chęć sprostania dla niektórych wygórowanym oczekiwaniom.

Zadanie 4

W Polsce tylko 1,6% respondentów stwierdziła, że była dyskryminowana ze względu na narodowość, wygląd, przekonania lub z innych powodów. Nieco więcej, bo 3,9% pytanych uważa, że należy do grupy ludzi, która jest w Polsce dyskryminowana. 29,4% jest zdania, że była gorzej potraktowana w jakiejś sytuacji. 27% ankietowanych uważa, że należy do grupy, która jest narażona na dyskryminacje. Według sondażu w Polsce jest bardzo niski wskaźnik DS, a wskaźnik ESS utrzymuje się na poziomie podobnym jak np. w Niemczech, ale mniejszym niż np. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Izraelu. Wśród osób, którzy poczuli się dyskryminowani dominują powody dyskryminacji takie jak: wiek, płeć, poglądy polityczne i finanse. Wśród osób, uważających, że ich grupa jest narażona na dyskryminacje dominujące powody to: rasa, pochodzenie, narodowość, wiek, orientacja czy poglądy religijne.

Poziom subiektywnego poczucia dyskryminacji wśród mieszkańców Polski może mieć istotny wpływ na jakość życia społecznego, ponieważ osoby dyskryminowane coraz gorzej się czują w tym społeczeństwie przez co nie funkcjonują dobrze i nie pełnią przypisanych im ról.

Zadanie 5

Kwestia nierówności prac nie dotyczy w największym stopniu państw „nowej” Unii. W krajach „starej” Unii (Niemcy – 22%, Austria – 21,7% różnicy płac) może być tak samo wysoki poziom nierówności, jak w krajach „nowej” Unii (Czechy – 22,5%, Estonia 26,9%). Działa to też w drugą stronę. Najmniejsza różnica płac jest we Włoszech (5,5%, kraj przystępujący do UE przed 2004) i w Rumunii (5,8%, kraj przystępujący po 2004)

Zadanie 6

a)

Rysunek ilustruje zasadę przychylności wobec „swoich”, ponieważ słowa, wypowiadane przez jednego z dwóch członków pewnej grupy wskazują, że przypisuje on pozytywne cechy dla członków grupy, do której należy, czyli „swoim”.

b)

D

© squick.pl

You cannot copy content of this page