Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Katolicyzm:

– Kościół rzymskokatolicki

– Kościół greckokatolicki

Protestantyzm:

– Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP (luteranie)

– Kościół Zielonoświątkowy w RP

Prawosławie:

– Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny 

– Wschodni Kościół Staroobrzędowców w RP

Zadanie 2

– wolność sumienia i wyznania (swobodny wybór religii, przekonań i wyrażania ich publicznie),

– równe prawa zarówno dla wierzących i nie wierzących w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym,

– tworzenie wspólnot religijnych,

– swobodne uczestnictwo w obrzędach religijnych,

– przynależności do kościołów lub związków wyznaniowych,

– głoszenia swojej religii lub przekonań,

– wychowania dzieci zgodnie ze swoją religią,

– zachowania milczenia w sprawach związanych z religią,

– utrzymywania kontaktów ze współwyznawcami,

– pozyskiwania informacji o swojej religii,

– tworzenia i kupowania przedmiotów potrzebnych do wyznawania religii,

– wybrania stanu duchownego lub zakonnego,

– zrzeszania się w organizacjach świeckich,

– otrzymać pochówek zgodny z zasadami wyznawanej religii,

– możliwość indywidualnego lub zbiorowego uzewnętrzniania swojej religii,

– możliwość wystąpienia o przeznaczenie do służby zastępczej,

– prawo do świadczenia na rzecz kościołów, związków wyznaniowych i innych instytucji,

– zakaz dyskryminacji lub bycia uprzywilejowanym z powodu wyznawanej religii,

– zakaz zmuszania kogokolwiek do brania udziału lub nie w obrzędach religijnych.

Zadanie 3

D.

Zadanie 4

Równouprawnienie Kościołów i związków wyznaniowych jest gwarancją ochrony godności osoby ludzkiej, ponieważ taka zasada pilnuje wolności wyznaniowej i światopoglądowej, dzięki czemu prowadzi do poszanowania wszystkich ludzi bez względu na ich wiarę. Autor zwraca uwagę, że każdy człowiek jest nosicielem tej samej godności niezależnie od wiary, co przekłada się na przeniesienie podstawowego prawa człowieka z jednostki na podmiot zbiorowy, czyli w tym przypadku związek wyznaniowy. Nieszanowanie praw związku wyznaniowego to równocześnie nieszanowanie praw jednostki.

Zadanie 5

A. 4

B. 2

C. 5

D. 1

© squick.pl

You cannot copy content of this page