Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Jest taka możliwość, ale nie jest to wymóg.

„W sądzie rejonowym można tworzyć wydziały”

b)

Są to wydziały danych sądów.

c)

Zadanie indywidualne

Zadanie 2

Najniższym szczeblem sądów powszechnych jest sąd rejonowy, następnie okręgowy, apelacyjny i Sąd Najwyższy.

W przypadku sądów administracyjnych są to kolejno: wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

Zadanie 3

Ławnik – członek sądu przysięgłych, reprezentant społeczeństwa. Pozwala na wprowadzenie nowego spojrzenia na sprawę i zazwyczaj ma duże doświadczenie. 

W sądach rozstrzygających z zakresu:

– cywilnego

– rodzinnego

– prawa pracy

Zadanie 4

a)

– nieusuwalności z urzędu – sędzia powoływany jest na urząd dożywotnio i nie można go zdjąć bez orzeczenia sądu 

– nieprzenoszalność – sędziego nie można bez jego zgody przenieś na inny urząd

– immunitet sędziowski – sędzia bez zgody sądu dyscyplinarnego nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej

 zakaz dodatkowego zatrudnienia – zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na niezależność sędziego

– zakaz prowadzenia działalności publicznej, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na niezależność sędziego

b)

– wypowiadanie się sędziów na tematy polityczne

– łączenie funkcji sędziego z Ministrem Sprawiedliwości

– przynależność sędziego do partii politycznej lub podobnych organizacji

© squick.pl

You cannot copy content of this page